ปณิธานฟาร์มเห็ด บ้านหนองขุนศรี อ.สนม จ.สุรินทร์

เห็ดบ้านหนองขุนศรี

ภาพประทับใจ เบื้องหลังความสำเร็จของ ปณิธานฟาร์มเห็ด บ้านหนองขุนศรี อ.สนม จ.สุรินทร์

เบื้องหลังความสำเร็จ ต้องขอขอบคุณลูกหลาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงพึ่งตนเองบ้าน หนองขุนศรี ที่ช่วยสร้างความฝันให้เป็นรูปธรรมที่จับต้องได้ครับ

ปณิธานฟาร์มเห็ดสนม

ปณิธานฟาร์มเห็ดสุรินทร์

ปณิธานฟาร์มเห็ดสนางฟ้า