ปณิธานฟาร์มเห็ด ขอขอบคุณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง ตามวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงบ้านหนองขุนศรี

ฟาร์มเห็ดเกษตรสุรินทร์

Panitan Farm Last Updated on

line panitanfarm ฟาร์มเห็ดหลินจือแดง tel-panitanfarm แผนที่ panitan farm

ขอขอบคุณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง ตามวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงบ้านหนองขุนศรี

ปณิธานฟาร์มเห็ด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง ตามวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงบ้านหนองขุนศรี ขอขอบพระคุณ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ นายเอนก รัตน์รองใต้ พร้อมคณะ เกษตรอำเภอสนม เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสนม กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลแคน ที่ให้เกียติรมาเยี่ยมชมกิจการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ รวมทั้งพบปะพูดคุย ให้ความรู้ ให้คำแนะนำในการดำเนินงานกลุ่มอย่างเป็นกันเอง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา — วิธีเพาะเห็ด

ปณิธานฟาร์มเห็ดหนองขุนศรี

ปณิธานฟาร์มเห็ดบ้านหนองขุนศรี

เกษตรจังหวัดสุรินทร์

เห็ดจังหวัดสุรินทร์

เห็ดอำเภอสนม

เห็ดแปรรูปสุรินทร์

เห็ดสุรินทร์

เห็ดแปรรูป

เขียนความคิดเห็นของคุณ