ปณิธานฟาร์มเห็ด ขอขอบคุณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง ตามวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงบ้านหนองขุนศรี

ฟาร์มเห็ดเกษตรสุรินทร์

ขอขอบคุณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง ตามวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงบ้านหนองขุนศรี

ปณิธานฟาร์มเห็ด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง ตามวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงบ้านหนองขุนศรี ขอขอบพระคุณ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ นายเอนก รัตน์รองใต้ พร้อมคณะ เกษตรอำเภอสนม เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสนม กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 14 หมู่บ้าน ในตำบลแคน ที่ให้เกียติรมาเยี่ยมชมกิจการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ รวมทั้งพบปะพูดคุย ให้ความรู้ ให้คำแนะนำในการดำเนินงานกลุ่มอย่างเป็นกันเอง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา — วิธีเพาะเห็ด

ปณิธานฟาร์มเห็ดหนองขุนศรี

ปณิธานฟาร์มเห็ดบ้านหนองขุนศรี

เกษตรจังหวัดสุรินทร์

เห็ดจังหวัดสุรินทร์

เห็ดอำเภอสนม

เห็ดแปรรูปสุรินทร์

เห็ดสุรินทร์

เห็ดแปรรูป