โครงการศึกษาดูงานการเพาะเห็ดขอน กับ พ่อแม่พี่น้องชาวหนองระฆัง

ดูงานการเพาะเห็ด

โครงการศึกษาดูงานการเพาะเห็ดขอน กับ พ่อแม่พี่น้องชาวหนองระฆัง

โครงการศึกษาดูงานการเพาะเห็ดขอน ปีนี้ในเขต อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ผมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงพึ่งตนเองบ้านหนองขุนศรี มีโอกาสได้ถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดให้กับพ่อแม่พี่น้องที่สนใจ ทั้ง7ตำบล ได้แก่ ต.สนม ต.แคน ต.นานวน ต.หนองระฆัง ต.หนองอียอ และ ต.โพนโกโดยมีหมู่บ้านที่เข้าร่วม ดังนี้ บ้านหนองละคร บ้านสร้างแก้ว บ้านนานวน บ้านตาเพชร บ้านหัวงัว บ้านพลับ บ้านหนองตาด บ้านโพนโก และบ้านหัวนา รวม 9 หมู่บ้าน

โดยบ้านหัวนานี้เป็นกรณีพิเศษ เพราะสนใจจึงเข้ามาศึกษาด้วยตนเองพร้อมๆกับ พ่อแม่พี่น้องชาวหนองระฆัง ในโครงการศึกษาดูงานการเพาะเห็ดขอนซึ่งจัดโดย อบต.หนองระฆัง ซึ่งก็ได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 59 ที่ผ่านมา

ทุกๆกลุ่มที่ผมและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองขุนศรีได้ไปถ่ายทอด ต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดี มีการรวมกลุ่มสร้างโรงเรือนเปิดดอกและช่วยกันดูแลรักษา โดยเฉพาะกลุ่มบ้านนานวน มีการต่อยอด ผลิตก้อนเห็ดเพื่อเปิดดอกด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและความสามัคคีในชุมชน ควรได้รับการสนับสนุนในโอกาสต่อไป — วิธีการเพาะเห็ด


ดูงานเพาะเห็ดจากพี่น้องหนองระฆัง

ดูงานเพาะเห็ดจากพี่น้องหนองระฆัง

ดูงานเพาะเห็ดจากพี่น้องหนองระฆัง ถึงวันนี้ สัมฤทธิ์ผลแล้วครับ ก้อนเห็ดที่พ่อแม่พี่น้องทุก ๆ กลุ่ม ได้ลงมือทำ เริ่มทยอยออกดอกกันแล้วนะครับ อย่างที่เคยบอกไว้ผมจะดูแลจนกว่าจะได้กินแกงเห็ดจากพ่อแม่พี่น้องที่ผมได้ไปถ่ายทอดการเพาะเห็ดให้ “นักการเมืองยื่นปลา พระราชายื่นเบ็ด” ด้วยเหตุนี้ผมจึงเลือกที่จะสอนทุกท่านตั้งแต่การผสม ทำก้อน นึ่ง และหยอดเชื้อ ให้ท่านทำก้อนได้เอง เข้าใจด้วยการลงมือทำ ดีกว่าการแจกก้อนเห็ดที่พร้อมออกดอกแล้วไปดูแล เพราะอยากให้ทุกท่านพึ่งพาตนเองได้ พร้อมทั้งมีความรู้พร้อมนำไปปฏิบัติในโอกาสต่อไป

ถึงแม้ที่นี่จะไม่ใช่ศูนย์เพาะเห็ดประจำอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ แต่ผมก็ยินดีถ่ายทอดความรู้ให้ท่านที่สนใจครับ ผมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงพึ่งตนเองบ้านหนองขุนศรีขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่าน ที่ให้ความสนใจในการเรียนรู้การเพาะเห็ดเป็นอย่างดี และผมก็หวังว่าความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้นั้น คงจะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องจะได้นำเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ — ราคาก้อนเห็ด